“ศิลปะสร้างคน คนสร้างเมือง”

จากจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนเล็ก ๆ ในจังหวัดกระบี่ Krabi Creative Crew, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC Krabi และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ "กระบี่เมืองศิลปะ" ตามนโยบายของจังหวัดกระบี่ โครงการนี้จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลัก
จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงการสนับสนุนจากทั้ง  ภาครัฐและเอกชน
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ที่เชื่อมั่นว่า โครงการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
ที่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแล้ว ยังจะช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกรักศิลปะให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
  

GALLERY

Powered by MakeWebEasy.com